9. Ochrana osobních údajů – GDPR

9.1 Kupující bere na vědomí, že prodávající v postavení správce osobních údajů zpracovává osobní údaje okupujícím získané prodávajícím při uzavírání a plnění příslušné kupní smlouvy a v souvislosti s uvedeným.
9.2 Prodávající veškeré údaje získané od kupujícího užívá výhradně pro svou vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují subjekty zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje o kupujícím předávány v minimálním rozsahu, který je potřebný pro bezproblémové vyřízení objednávky kupujícího. Pokud by mělo dojít k předání osobních údajů o kupujícím jinému subjektu, bude prodávající kupujícího o tom předem informovat s uvedeným označení takového subjektu a s uvedením účelu, proč budou osobní údaje takového třetímu subjektu předávány.
9.3 Kupující uskutečněním objednávky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, aby prodávající zpracovával, shromažďoval, poskytoval a využíval osobní údaje o kupujícím k obchodním a marketingovým účelům. Souhlas je udělován dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
9.4 Kupující uskutečněním objednávky tedy uděluje až do odvolání, prodávajícímu jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby prodávající zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje kupujícího, to vše v nezbytném rozsahu pro obchodní a marketingové účely. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, adresa sídla, doručovací adresa, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.
9.5 Uvedený souhlas je kupujícím udělován dobrovolně na dobu trvání obchodní spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím a dále na dobu 5 let po ukončení uvedené obchodní spolupráce s tím, že po tuto dobu je prodávající oprávněn uvedené osobní údaje uchovávat.
9.6 Kupující je oprávněn svůj uvedený souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů kupujícího před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem prodávajícímu uložené povinnosti týkající se zpracování uvedených osobních údajů.
9.7 Za podmínek stanovených v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených má kupující právo požadovat od prodávajícího přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a dále právo na přenositelnost uvedených osobních údajů. Veškeré žádosti ohledně zpracování osobních údajů zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího distribuce@moris.cz.
9.8 Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
9.9 Pokud není výše v tomto čl. 9 uvedeno jinak, řídí se ochrana osobních údajů ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ společnosti Moris design s.r.o. uveřejněných zde: www.moris-distribution.cz